ความเป็นมาของโครงการ

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 121 มีสภาพการจราจรหนาแน่นและมีจุดตัด กับทางหลวงสายอื่นๆ หลายจุด ทำให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว จึงไม่สะดวก ต่อการเดินทาง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 121 จึงจำเป็น ต้องมีการสำรวจและออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงดังกล่าว และโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง เพื่อรองรับการเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไข ปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 โดยเริ่มดำเนินการศึกษา เมื่อเดือนเมษายน 2562 โดยมี ระยะเวลาการศึกษา 15 เดือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บริการในการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการประกวดและประเมินราคา สำหรับโครงการสำรวจและออกแบบ ปรับปรุงและแก้ไข ปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วง จุดตัดทางหลวง หมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับ สภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

ขอบเขตการดำเนินงาน

การทบทวนรายงานการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง- ทบทวนรายงานการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กับโครงการนี้แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

การศึกษาทางเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ- กำหนดทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาโครงการ - คัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบในด้านวิศวกรรมการขนส่ง จราจร เศรษฐกิจการเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การศึกษาด้านการจราจรและการขนส่ง- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการคมนาคมและขนส่งที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน - สำรวจสภาพการจราจรในปัจจุบันบนถนนโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่โครงการ - การจัดทำแบบจำลองด้านการจราจร (Traffic Model) สำหรับโครงการ ตลอดจนคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตของโครงการ

การศึกษาด้านวิศวกรรม- การสำรวจแนวเส้นทางโครงการ - การสำรวจวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา - การออกแบบเบื้องต้น - การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและประเมินราคา - การประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และงานระบบอื่นๆ

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม- ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environment Examination : IEE) แต่ละประเด็น ครอบคลุมพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงของ แต่ละรูปแบบทางเลือกของโครงการ - งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA) เสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของประชาชน- จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ ถูกต้อง และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารโครงการผ่านแผ่นพับ จดหมายข่าว เว็บไซต์ และบอร์ดนิทรรศการ

การคำนวนปริมาณงานก่อสรา้งและประมาณราคา- คำนวนปริมาณงานก่อสร้างของโครงการจากแบบ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม และประมาณราคา ต้นทุนค่าก่อสร้างโดยใช้ราคาต่อหน่วย (Unit Price)

งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน- กำหนดแนวทางลงบนแผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 วางหมุดหลักฐานย่อย (Temporary Benchmark) จัดทำร่างแผนที่ท้าย พระราชกฤษฎีกา สำรวจรายละเอียดทรัพสินตามแนวเส้นทางและปูระวางที่ดิน เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถ้ามี)


จำนวนผู้เข้าชม :

COPYRIGHT © 2019 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.